kavas1

kovo  19   2

 

kovo   19 4

 

kovo 19  5

 

 

 

 

 

 

 

 

kovo 12 d

 

kovs12

kova12

Valgiaraščiai nuo gegužės 28d iki birželio 1dienos1d2dddd3d4d5 dddddpirma ir antratrecia diena

ketvirta ir penktaVasario 12 -15d valgiaraščiaipirmadienis

ghj

treciadienis                    ketvirtadienis         Pagal šį valgiaraštį  vaikai bus maitinami  2018m vasrio 5- 9 dienomis.4sav

 

3sav

baboros kafasfnds

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998

 

Vilnius

 

1. Pakeičiu Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – mokyklos), šeimynose ir vaikų socialinės globos įstaigose, reikalavimus.“

1.2. Pakeičiu 5.28 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.28. Lietuvos higienos normą HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos  saugos  reikalavimai“,  patvirtintą  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo;“.

1.3. Pakeičiu 5.29 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.29. 2008   m.   gruodžio   16   d.   Europos   Parlamento   ir   Tarybos  reglamentą  (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/537 (OL 2015 L 88, p. 1).“

1.4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Jei Savininkas ar jo įgaliotas asmuo sudaro sutartį dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo Mokyklose ar vaikų socialinės globos įstaigose (toliau – Sutartis), sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už maitinimo organizavimo patalpų higienos reikalavimų užtikrinimą. Sutartys nesudaromos su į „Nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą“, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, įtrauktais maitinimo paslaugų teikėjais ir maisto produktų tiekėjais. Maitinimo paslaugos teikėjas turi organizuoti visų vaikų, norinčių gauti šią paslaugą, maitinimą. Sutartys, pasirašytos iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo, turi būti peržiūrėtos ir, jei reikia, pakeistos, kad atitiktų šio Tvarkos aprašo reikalavimus nuo šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo pradžios.“

1.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Vaikų maitinimas organizuojamas valgyklose ir kitose vaikams maitinti pritaikytose patalpose ar vietose laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų [5.12, 5.15, 5.17, 5.23, 5.24, 5.33] ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo.“

1.6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos  gaminiuose – daugiau kaip 1,7 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais (šio Tvarkos aprašo 3 priedas); gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau kaip 5 g/100 g; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, padažų koncentratai; rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai, neatitinkantys šio Tvarkos aprašo 4 priede nustatytų kokybės reikalavimų [5.2, 5.13, 5.25, 5.29].“

1.7. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Vaikams maitinti vaikų socialinės globos įstaigose draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: sūrūs gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos  gaminiuose – daugiau kaip 1,7 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais (šio Tvarkos aprašo 3 priedas); gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau kaip 5 g/100 g; energiniai gėrimai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; maisto produktai, pagaminti iš GMO, arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai, neatitinkantys šio Tvarkos aprašo 4 priede nustatytų kokybės reikalavimų [5.13, 5.25, 5.29].“

1.8. Pakeičiu 20.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„20.5. gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau kaip 1 g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g);“.

1.9. Pakeičiu 20.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„20.8. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių, rekomenduojama sezoninių, šviežių. Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami atskiro maitinimo metu.“

1.10. Pakeičiu 20.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„20.10. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamos daržovės ar vaisiai arba jų salotos;“.

1.11. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Mokyklose, šeimynose ar vaikų socialinės globos įstaigose turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (rekomenduojama, kambario temperatūros, pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, automatų ir pan.), net jei vaikai nemaitinami [5.10]. Rekomenduojama sudaryti galimybę vaikams gauti ir karšto virinto geriamojo vandens. Ikimokyklinio ugdymo mokyklose vandeniui atsigerti turi būti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai puodukai, stiklinaitės ar buteliukai.“

1.12. Papildau 23.4 papunkčiu:

„23.4. Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai turi būti skelbiami mokyklos interneto svetainėje, jeigu ją turi.“

 

1.13. Pakeičiu 29.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„29.2. atskiri valgiaraščiai sudaromi lopšelio (vadovaujantis 1–3 m. vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis) ir darželio (vadovaujantis 4–7 m. vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis) grupėms. Jei ikimokyklinio ugdymo įstaigoje sudaromos mišrios grupės, valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis tik 4–7 m. vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis [5.3];“.

1.14. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

„37. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietų įrengimas ir maisto tvarkymas vaikų socialinės globos įstaigų bendrosiose maisto tvarkymo patalpose, išskyrus šeimynas, vaikų globos įstaigų šeimynas ir vaikų su negalia dienos socialinės globos centrus, maistą gaminančius atskirose virtuvėse turi atitikti teisės akto [5.15] reikalavimus. Šeimynų, vaikų globos įstaigų šeimynų ir vaikų su negalia dienos socialinės globos centrų virtuvėse, kai šiose įstaigose nėra bendrųjų maisto tvarkymo patalpų, maistas tvarkomas laikantis bendrųjų higienos principų.“

1.15. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

„40. Vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams bei į vaikų buvimo mokykloje ar vaikų socialinės globos įstaigoje trukmę. Valgiaraščių paros energinė ir maistinė vertė gali nukrypti nuo normos iki dešimt procentų, o 15 dienų (socialinės globos įstaigose − 10 dienų) energinės ir maistinės vertės nuokrypio vidurkis – iki penkių procentų.“

1.16. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

„41. Mokyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui, vaikų socialinės globos įstaigose – 10 darbo dienų laikotarpiui (švenčių ir poilsio dienomis vaikų maitinimui valgiaraščiai netaikomi, maitinimas organizuojamas pagal galimybes dalyvaujant vaikams).“

1.17. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

„43. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų, kurių mokiniai gyvena bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose, bei vaikų socialinės globos įstaigų valgiaraščiuose nurodomi pusryčiams, pietums, pavakariams (priešpiečiams), vakarienei patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g), maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai (g) ir energinė vertė (kcal), taip pat kiekvienos dienos vidutinė maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai (g) ir energinė vertė (kcal). Mokyklose, dalyvaujančiose programoje „Pienas vaikams“ ir (ar) vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje, šių programų maisto produktai į valgiaraščius neįtraukiami. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti nurodyti naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė [5.31].“

1.18. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jo nesant − kitas Vadovo įgaliotas asmuo) pagal kompetenciją prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal Tvarkos aprašo reikalavimus. Šis specialistas kartą per savaitę pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą (Tvarkos aprašo 2 priedas), nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale, nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia Vadovui bei apie tai praneša teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. Mokyklose, kuriose maitinimo paslaugas teikia pati mokykla, Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo pildyti nereikia [5.4, 5.8].“

1.19. Pripažįstu netekusiu galios 49 punktą.

 

1.20. Pakeičiu 4 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Mėsos gaminiai turi atitikti Mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių techninio  reglamento  patvirtinimo  ir  žemės  ūkio  ministro  2003  m.  gruodžio  29 d. įsakymo Nr. 3D-560 pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m, sausio 23 d. Nr. Tl-5 Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio l O dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios" ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo", Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose, mokyklose-darželiuose ir ikimokyklinį ugdymą teikiančiose bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. Tl-7 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo".

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2014 metų vasario l dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvaiką

 

Savivaldybės meras                                                                 Albinas Klimas

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. sausio 23 d.

sprendimu Nr. T l-5

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose,   mokyklose-darželiuose  ir  ikimokyklinį  ugdymą teikiančiose   bendrojo   ugdymo mokyklose tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, išlaikymo mokesčio nustatymą,  lengvatų taikymą ir pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti pateikimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr.564 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose"  ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios". Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" .

3. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas švietimo įstaigoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, organizuoti vaikų švietimą, maitinimą ir turtinti   ugdymosi aplinką.

4. Šis Aprašas taikomas visoms Plungės rajono savivaldybės  ikimokyklinio ugdymo mokykloms, mokykloms-darželiams ir ikimokyklinį ugdymą teikiančioms bendrojo  ugdymo mokykloms.

II. MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ NUSTATYMAS

5. Dienos  mokestį  už  teikiamą neformalųjį  vaikų  švietimą  ikimokyklinio   ugdymo mokyklose,   mokyklose-darželiuose   ir   ikimokyklinį   ugdymą teikiančiose   bendrojo   ugdymo mokyklose sudaro:

5.1. Mokestis už maitinimą – 100 proc. vaikų dienos maitinimo normos (patvirtintos Savivaldybės tarybos sprendimu) už kiekvieną lankytą dieną (pusryčiai sudaro 25 proc. dienos maitinimo mokesčio, pietūs – 45 proc., vakarienė – 30 proc.). Jeigu vaikas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje būna ne visą darbo dieną, tėvai gali rinktis ir mokėti tik už pusryčius, už pusryčius ir pietus, už pietus ir vakarienę, tik už pietus arba tik už vakarienę. Jeigu vaikas lopšelyje-darželyje išbūna ne ilgiau kaip 4 valandas, tėvai gali visiškai atsisakyti maitinimo.

5.2. Mėnesinis mokestis ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir mokyklose-darželiuose – l Lt už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų  mokesčio lengvatų) bendroms įstaigų reikmėms.

III. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

6. Nuo mokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose, mokyklose-darželiuose ir ikimokyklinį ugdymą teikiančiose bendrojo ugdymo mokyklose atleidžiamos šeimos, gaunančios socialinę pašalpą.

7. Proporcingai mažinamas mokestis už maitinimą, kai tėvų (globėjų) prašymu atsisakoma pusryčių, pietų ar vakarienės. Jeigu tėvai visiškai atsisako maitinimo, jie moka tik mėnesinį mokestį. Prašymai dėl maitinimo pakeitimo ikimokyklinio ugdymo mokyklos vadovui pateikiami ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

8. Mokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:

8.1.  už vaiko ligos laikotarpį ir savaitę po jo,- pateikus vaiko sveikatos būklės pažymėjimą;

8.2. vaiko ligos ir gydymosi sanatorijoje atveju,- pateikus gydytojo pažymą dėl vaiko sveikatos būklės, dėl gydymosi sanatorijoje ar dėl namų režimo;

8.3. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, mokymosi, kūrybinių, motinos nėštumo ir gimdymo, vaikui prižiūrėti skirtų atostogų metu,- pateikus patvirtinančius dokumentus;

8.4. vasaros laikotarpiu ( birželio – rugpjūčio mėnesiais);

8.5. mokinių atostogų metu, – pateikus prašymą;

8.6. nelaimės šeimoje atvejais, artimųjų sunkios Ligos, mirties atveju,- tėvams ar globėjams pateikus prašymą;

8.7. tėvams dirbant pagal kintamą darbo grafiką, kai pateisinamos tėvų poilsio dienos,- pateikus prašymą ir grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės;

8.8. tėvų ligos metu,- parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją;

8.9. žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra    20°C šalčio ir žemesnė,- pranešus apie nebuvimą;

8.10. jeigu įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų.

9. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos Aprašo 6-8 punktuose nurodytos lengvatos, pateikiami švietimo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą kasmet iki spalio l dienos. Pasikeitus socialinei padėčiai, pateikus dokumentus apie vėliau atsiradusią lengvatą, lengvata pradedama taikyti už tą laikotarpį, už kurį paskirta pašalpa. Nepateikus dokumentų, užmokestis mokamas bendra tvarka.

10.Tėvai (globėjai) ar teisėti vaiko atstovai privalo iki 11 vai. ryto informuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorių  apie vaiko neatvykimą į ikimokyklinio ugdymo mokyklą sekančią dieną Aprašo 8.1.- 8.10 punktuose nurodytais atvejais. Taip pat, vaikui nelankius ugdymo įstaigos ilgesnį laikotarpį, tėvai (globėjai) pagal galimybes turi pranešti iš vakaro iki 11 valandos apie vaiko atvykimą. Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą.

11.Tėvai ar vaiko globėjai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokykloje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokykloje mokamas už praėjusį  mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

13. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išreikalauti jį įstatymų nustatyta tvarka. Be pateisinamos priežasties nemokant už lopšelį-darželį ilgiau kaip du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš ikimokyklinio ugdymo mokyklos vaikų sąrašų.

14. Neatsiskaičius su anksčiau lankyta ikimokyklinio ugdymo mokykla, vaikas negali būti priimamas į kitą miesto (rajono) ikimokyklinio ugdymo mokyklą.