ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO FUNKCIJOS

 • teikia bendrąjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

 • vadovaujantis švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis ankstyvojo ugdymo vadovo, vaikų darželio programomis, ikimokyklinio ugdymą programą organizuoja pagal įstaigoje parengtą programą, kuri orientuota: į vaikų raidos ypatumus ir ugdymo (si) sąsajas, tėvų ir vietos bendruomenės poreikius, įstaigos ir regiono savitumą, personalo kompetenciją;

 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas pagal švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Bendrąjį priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, kurios struktūrą sudaro penkios kompetencijų grupės: socialinį, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencija.

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais ir kitais veiklos dokumentais.

 

 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIORITETAI  

 

VIZIJA

Lopšelis-darželis turėtų tapti toks, kuris reikalingas šeimai, kur vaikams, darbuotojams garantuojamos saugios darbo ir tobulėjimo sąlygos.

Lopšelyje-darželyje puoselėjamos senos tradicijos – prigimtinės vaiko teisės į laisvę, nepažeidžiamumą, pagarbą viskam kas mus supa.

 

 

MISIJA

Bendradarbiavimas su ugdytinių šeimomis ruošti vaiką integruotis į nuolat besikeičiančią ir atvirą visuomenę, rūpintis jo mokykline branda.

 • sukurti darbingą aplinką grupėje;

 • kaupti informaciją apie jų patirtį, pasiekimus ir informuoti tėvus;

 • sudaryti sąlygas vaikui nuolat tobulėti;

 • nuolat gilinti savo profesines ir asmenines kompetencijas.

TIKSLAI

 • teikti kokybišką, vaikų poreikius, tėvų lūkesčius atitinkantį ugdymą;

 • organizuoti ugdomąją veiklą, siekiant vaikų pažangos, sėkmės, kūrybiškumo, atsižvelgiant į jų individualumą. Įvairios veiklos metu įgyvendinti pedagogų ir vaikų kūrybines idėjas;

 • priešmokyklinio ugdymos(si) grupėje ugdyti aktyvų, kūrybišką, morališkai stiprų, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje;

 • padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.) per etnokultūrą, ekologiją, ryšius su kaimo bendruomene, lopšelio-darželio tradicijas;

 • ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, siekiant didesnio veiklumo, solidarumo, gerų santykių tarp pedagogų – vaikų – šeimos – visuomenės.

UŽDAVINIAI

 • užtikrinti saugius, turiningus metus įstaigoje;

 • sudaryti galimybę patirti pažinimo džiaugsmą;

 • tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį;

 • sudaryti sąlygas vaikų  kokybiškam ugdymuisi  skirtingas socialines sąlygas turintiems, skirtingų poreikių, gebėjimų vaikams;

 • užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.